ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ จ.ปัตตานี
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ที่อยู่ติดต่อ
2 ม.9 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 94180

กลุ่มเป้าหมาย
เยาวชน/สตรี/ผู้นำชุมชน/ผู้นำศาสนา/ทั่วไป

ภาระกิจ
ฝึกอบรม/วิจัย/เผยแพร่/ช่วยเหลือ/ผลักดันนโยบาย

พื้นที่ดำเนินการ
ปัตตานี

องค์กรที่ทำงานร่วม
เครือข่าย22องค์กร/ เครือข่ายผู้พิการ/ เครือข่ายผู้บริโภค