สถิติ


    รายการสถิติ
    

 


เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆของรัฐบาล
  ปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด ปัญหาการศึกษา ปัญหาเศรษฐกิจ
ปี 2554 70 40 50 20
ปี 2548 90 70 60 40
ปี 2542 20 30 59 40
ปี 2536 60 50 28 64
ปี 2530 40 60 80 70