ฐานข้อมูลเหตุการณ์
 
ผลการค้นหา จำนวนทั้งสิ้น 365 ผลลัพธ์

ปัญหาการคัดค้านโครงการขยายพื้นที่เป็นศูนย์รับบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ของบริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำากัด
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชาวบ้าน ต.วัดสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี คัดค้านโครงการขยายพื้นที่เป็นศูนย์รับบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของบริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จากัด 01 Feb 2012 | อ่านต่อ>>
ปัญหาการคัดค้านโครงการการสร้างโรงไฟฟ้าบางคล้า
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะ
ชาวบ้านของอาเภอบางคล้ามีการคัดค้านและสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าบางคล้า ของบริษัทสยามเอนเนอร์ยีพาวเวอร์ซัพพลาย จากัด เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน พืชผลทางการเกษตร และเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 01 Feb 2012 | อ่านต่อ>>
ปัญหาความขัดแย้งอันเนื่องมาจากโครงการสร้างรางรถไฟคู่
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะ
การรถไฟมีโครงการสร้างรางรถไฟคู่ ซึ่งการสร้างรางรถไฟดังกล่าวส่งผลกระทบต่อที่ดินของชาวบ้าน เช่น ที่ดินถูกแบ่งเป็นสองส่วน บ้านอยู่และที่ทากินอยู่คนละฝั่ง เป็นต้น 01 Feb 2012 | อ่านต่อ>>
ปัญหาพื้นที่ป่าทับที่ดินทากินของชาวบ้าน บ้านทุ่งกระทิง
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การประกาศพื้นที่ป่าของกรมป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสียัด ทับที่ดินทากินของชาวบ้านบ้านทุ่งกระทิง อาเภอสนามชัยเขต จนทาให้เกิดความเดือดร้อน 01 Feb 2012 | อ่านต่อ>>
ปัญหาความขัดแย้งในการจัดการบ่อขยะ อาเภอพนมสารคาม
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชาวบ้านตาบลท่าถ่านและตาบลบ้านซ่อง อาเภอพนมสารคาม ร้องเรียนให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลตรวจสอบเรื่องบ่อขยะของบริษัทชัยไพโรจน์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ เนื่องจากส่งกลิ่นเหม็นทาให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน 01 Feb 2012 | อ่านต่อ>>