ฐานข้อมูลเหตุการณ์
 
ผลการค้นหา จำนวนทั้งสิ้น 365 ผลลัพธ์

ปัญหาชาวบ้านสระแก้วประท้วงโรงงานกาจัดสารพิษ
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชาวบ้านสระแก้ว จาก 5 ตาบล ได้รวมตัวประท้วงโรงงานกาจัดสารพิษ ที่สร้างปัญหาและผลกระทบต่อชาวบ้านจากกรณีที่มีประชาชน 5 ตำบล 01 Feb 2012 | อ่านต่อ>>
ปัญหาพื้นที่ป่าทับที่ดินทำกินของชาวบ้านตำบลวังกระแจะ
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การประกาศพื้นที่ป่าของกรมป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติป่าเสม็ดและป่าสงวนแห่งชาติป่าปากคลองบางพระ ป่าเกาะเจ้าและป่าเกาะลอย ทับที่ดินทากินของชาวบ้านหมู่ที่ 7 บ้านท่าประดู่ และหมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว ตาบลวังกระแจะ จนทาให้เกิดความเดือดร้อน 01 Feb 2012 | อ่านต่อ>>
ปัญหาการคัดค้านโครงการการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชาวบ้านจังหวัดตราด มีการคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ตาบลไม้รูด อาเภอคลองใหญ่ ของกระทรวงพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เนื่องจากเกรงว่า จะเกิดผลกระทบต่อวิถึชีวิตชุมชน สุขภาพของประชาชน และเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 01 Feb 2012 | อ่านต่อ>>
ปัญหาการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงทับที่อยู่อาศัยและที่ดินทากิน ของประชาชน
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กองทัพเรือออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงทับที่อยู่อาศัยและที่ดินทากินของประชาชน กิ่งอาเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด จนทาให้เกิดความเดือดร้อน 01 Feb 2012 | อ่านต่อ>>
ปัญหาการสร้างห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส อาเภอเมือง จังหวัดตราด
เหตุการณ์ความขัดแย้ง > ปัญหาความขัดแย้งด้านจัดการประชากร สังคมและพหุวัฒนธรรม
กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า จังหวัดตราด คัดค้านการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส ในพื้นที่ ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 01 Feb 2012 | อ่านต่อ>>