ฐานข้อมูลเหตุการณ์
 
ปัญหาความขัดแย้งเรื่องเหมืองโปแตส จังหวัดอุดรธานี พื้

 
ความเป็นมา :
  โครงการเหมืองแร่โปแตชจังหวัดอุดรธานีเป็นโครงการที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ประกาศเชิญชวนนักลงทุนเข้ามาสำรวจและผลิตโปแตชในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2523 ต่อมา บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ทำสัญญากับกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2527 ผลจากการประกอบการ ได้ส่งผล
กระทบทางสิ่งแวดล้อม และกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน จึงเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน :
  ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบกับผู้ประกอบการเหมืองแร่โปแตส ชาวบ้านต้องการให้ผู้ประกอบการเปิดเผยข้อมูลทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการ  ประกอบการให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับรู้อย่างทั่วถึง
ผู้เกี่ยวข้องอื่น :
  1) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
  2)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  3) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  4) ประชาชนในจังหวัด 5)กลุ่มผู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 
ประเภทเหตุการณ์ : เหตุการณ์ความขัดแย้ง
ประเภทย่อย : ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถานที่เกิดเหตุ : อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
วันที่เกิดเหตุ :
สถานการณ์ปัจจุบัน : แก้ไขแล้ว