ฐานข้อมูลเหตุการณ์
 
ปัญหาความขัดแย้งโครงการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี

 
ความเป็นมา :
  เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ผู้ประกอบการร้านค้าปลีก ค้าส่ง และร้านโชว์ห่วยในตลาดสระ แก้ว ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วกว่า 400 ร้านค้า คัดค้านการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เนื่อง จากแต่ก่อนขายสินค้าโดยตรงกับผู้ซื้อ สามารถกาหนดราคาและตกลงกับผู้ซื้อโดยตรง ทาให้มีราย ได้ดี มีกาไร และเศรษฐกิจดีขึ้น หากมีห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสร้างขึ้น เกรงว่าการขายสินค้าจะลดลง และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเป็นของชาวต่างชาติ จะทาให้เสียดุลการค้าต้องส่งเงินผลกาไรให้ชาวต่างชาติ อีกทั้งห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีมีขนาดใหญ่ มีสินค้าจานวนมากให้เลือก มีเครื่องอานวยความสะดวกอื่นๆ ทาให้เป็นจุดสนใจต่อลูกค้าและประชาชนทั่วไป ผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตามความต้องการและราคายุติธรรม
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน :
  1. ผู้ประกอบการร้านค้าปลีก ค้าส่ง และร้านโชว์ห่วยตลาดสระแก้วไม่ต้องการให้
ก่อสร้างห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี
  2. ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีต้องการสร้างห้างสรรพสินค้าเพื่อจะได้นาสินค้ามาบริการ
ประชาชน
ผู้เกี่ยวข้องอื่น :
  ผู้บริหารจังหวัดสระแก้ว และ นักการเมืองจังหวัดสระแก้ว
 
ประเภทเหตุการณ์ : เหตุการณ์ความขัดแย้ง
ประเภทย่อย : ปัญหาความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะ
สถานที่เกิดเหตุ : อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
วันที่เกิดเหตุ :
สถานการณ์ปัจจุบัน : แก้ไขแล้ว