ฐานข้อมูลเหตุการณ์
 
ปัญหาการเมืองท้องถิ่น

 
ความเป็นมา:
  เมื่อ 40 ปีก่อนชาวบ้าน บ้านเหนือและบ้านใต้ ในตาบลวังใหม่นั้นมีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวไม่เคยมีปัญหากันมาก่อน จนกระทั่งกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายการเลือกตั้ง เพื่อคัดสรรผู้นาใหม่ของชุมชน เพื่อประสานงาน และมีสิทธิ์มีเสียงทาหน้าที่แทนประชาชนในท้องถิ่น แต่เนื่องจากการเลือกตั้ง มักจะต้องมีการแย่งชิงตาแหน่ง จึงได้มีการแบ่งพรรคพวกออกเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มบ้านเหนือ กลุ่มบ้านใต้ และกลุ่มที่ไม่ฝักฝ่ายใด ซึ่งบุคคลที่ได้ตาแหน่ง จะมีสิทธิ์ในการดาเนินกิจการงาน ซึ่งมาจากนโยบายของรัฐ เช่น โครงการก่อสร้างถนนหนทางต่าง ๆ และรายได้ต่างๆที่จะได้เก็บเกี่ยว จากการได้ตาแหน่ง ซึ่งเหล่านี้แล้วล้วนเป็นปัญหาทางด้านการเมือง สาเหตุเกิดจากความขัดแย้งอย่างรุนแรง และมีผลกระทบสร้างความแตกแยกกับประชาชนในหมู่บ้านเดียวกัน โดยแยกออกเป็นกลุ่มตามเสียงของผู้สมัครทั้ง นายกและสมาชิก อบต. ที่มาจากความไม่ไว้วางใจ ที่ปลัดประจาแต่ละ อบต.ที่ต้องทาหน้าที่เป็นผู้อานวยการการเลือกตั้งครั้งนี้ ที่มีความใกล้ชิดกับนักการเมืองท้องถิ่นและการเมืองของชาติ ที่อาจมีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจ และมีผลทาให้ผู้สมัคร ที่เป็นทั้งคนเก่าลูกหลานญาติสนิทกับนักการเมือง มีส่วนเข้ามาชิงช่วงยึดครองตาแหน่งเดิมตามใบสั่ง ทาให้ปลัด อบต.ได้รับการร้องเรียนหรือถูกขับไล่ตามกระแสเสียงเรียกร้องของชาวบ้านของผู้สมัครแต่ละฝ่าย ในขณะเดียวกัน ความเห็นชาวบ้านบางกลุ่มมีความเห็นว่า หากไม่ยอมให้ปลัด อบต.เป็นผู้อานวยการการเลือกตั้งแล้ว จะให้ใครมาเป็น ผอ.ตามกฎหมายระเบียบรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือเป็นความหนักใจของชาวบ้านแต่ละกลุ่มพวกพ้องของผู้สมัครที่กาลังเข้าโค้งสุดท้ายก่อนการใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งนายกและ อบต. แบบไม่โปร่งใสเกิดขึ้น ซึ่งปัจจุบันความขัดแย้งในเรื่องของการจัดการเลือกตั้ง ยังเป็นปัญหาใหญ่กับการปฏิบัติหน้าที่ของปลัด อบต.ที่มีวิธีกลโกงช่วยเหลือผู้สมัครสายเลือดนักการเมืองท้องถิ่น และระดับชาติ กาหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ทาหน้าที่กากับดูแลเท่านั้น ความโปร่งใส ทาหน้าที่ของปลัด อบต.ที่อาจถูกตั้งข้อสังเกตจากประชาชนได้ตลอดเวลาว่า มีส่วนร่วมได้เสียกับการเลือกตั้งในท้องถิ่น เนื่องจาก กกต.จังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ถูกกาหนดกากับดูแลการเลือกตั้ง แทนที่จะเป็นฝ่ายจัดการเลือกตั้งอย่างการเลือกตั้งระดับประเทศ ที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ส่งผลให้มีผลกระทบกับการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นครั้งนี้
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน:
  ประชาชนในตาบลวังใหม่
ผู้เกี่ยวข้องอื่น:
  กกต.จังหวัดสระแก้ว สภาพัฒนาการเมือง นักการเมืองท้อถิ่น
 
ประเภทเหตุการณ์ : เหตุการณ์ความขัดแย้ง
ประเภทย่อย : ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
สถานที่เกิดเหตุ : ตาบลวังใหม่ อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
วันที่เกิดเหตุ :
สถานการณ์ปัจจุบัน : แก้ไขแล้ว