ฐานข้อมูลเหตุการณ์
 
ปัญหาปากท้องชาวบ้าน

 
ความเป็นมา:
  เนื่องจากชาวบ้านยังขาดอาชีพและที่ทากิน และยังไม่มีความรู้มากพอที่จะประกอบอาชีพที่อื่น บางครั้งจึงต้องอาศัยขอความช่วยเหลือจากทางภาครัฐและหน่วยงานท้องถิ่นในการให้ความรู้ ส่งเสริมอาชีพช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และแหล่งที่ทากินในการจรรสัดส่วนพิ้นที่ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้มีที่ทากินมากขึ้น แต่เคยทาเรื่องไปถึงหน่วยงานท้องถิ่น แต่เรื่องก็เงียบ จะรอความช่วยเหลือจากทางภาครัฐนั้นจึงคิดว่าถ้ายังรอต่อไปคงอดตายแน่ จึงได้มีการรวมกลุ่มกันของชาวบ้านในการสร้างเครือข่ายของกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านต่างๆ พอหน่วยงานอบต. ทราบว่าเกิดการรวมกลุ่มกันโดยที่ไม่ต้องการการช่วยเหลือจากหน่วยงานอบต. จึงได้มีการขัดขวางหนทางทามาหากินของชุมชน และถูกเอาเปรียบจากหน่วยงานเหล่านั้น จึงทาให้ชุมชนต้องคิดประชุมกันใหม่จึงได้ทาการตั้งสภาองค์กรชุมชนขึ้น เพื่อความอยู่รอดและปากท้องของชาวบ้านในการเรียกร้องสิทธิต่างๆ ที่ชาวบ้านควรจะได้รับจากหน่วยงานของรัฐ และอยู่โดยไม่ต้องพึ่งพารัฐบาล ประจวบเหมาะกับช่วง ที่ พณ ท่าน พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ ได้ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ออกกฎหมายรัฐธรรมนูญ ในปี 2550 รับรอง 2 ฉบับ ในเรื่องการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน และสวัสดิการองค์กรชุมชนซึ่งในปัจจุบัน มีพื้นที่ตาบลที่องค์กรชุมชน แกนนาธรรมชาติ ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนาที่เป็นทางการ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. และสถาบันในท้องถิ่น (วัด โรงเรียน สถานีอนามัย) ได้มีการทางานพัฒนาด้านต่างๆ เช่น การทาแผนชุมชน การจัดสวัสดิการ การจัดกาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม การจัดการทุนของชุมชน จัดให้มีสภาผู้นาชุมชน และได้มีเวทีแลกเปลี่ยนร่วมกันคิด ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ นาไปสู่การสร้างเป้าหมายร่วมกันของพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจากการทางานในแนวทางดังกล่าว ได้ช่วยให้เกิดการจัดการตนเองร่วมกันของชุมชนท้องถิ่น โดยที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในชุมชนท้องถิ่น จากการที่ชุมชนท้องถิ่นได้ร่วมกันจัดการตนเองตามแนวทางดังกล่าว และทาให้เกิดความเข้มแข็งส่งผลดีต่อชุมชนท้องถิ่นโดยรวม แกนนาชุมชนที่มีประสบการณ์ และคนทางานพัฒนา จึงได้ร่วมกันยกร่าง พ.ร.บ. สภาองค์กรชุมชนขึ้นมา เพื่อให้มี พ.ร.บ. ที่จะช่วยหนุนเสริม สร้างการยอมรับการทางานร่วมกันแบบสภาองค์กรชุมชน จึงทาให้เกิดตัวอย่างดี ๆ ที่ทามาแล้วขยายออกไปพื้นที่อื่น พื้นที่ที่สนใจ และพร้อมจะร่วมกันสร้างสภาองค์กรชุมชน ที่ถือเป็นระบบประชาธิปไตยทางตรงจากฐานรากได้ร่วมกันทาเรื่องนี้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
คู่ขัดแย้งหลักและจุดยืน:
  ชาวบ้านตาบลวังใหม่ อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว มีความตั้งใจที่จะจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน และกลุ่มอาชีพอื่นๆ เพื่อที่จะไม่ต้องพึ่งพารัฐบาล หรือหน่วยงานท้องถิ่นอีกต่อไป
ผู้เกี่ยวข้องอื่น:
  หน่วยงานราชการ กระทรวงมหาดไทย กรมการจัดหางาน
 
ประเภทเหตุการณ์ : เหตุการณ์ความขัดแย้ง
ประเภทย่อย : ปัญหาความขัดแย้งด้านจัดการประชากร สังคมและพหุวัฒนธรรม
สถานที่เกิดเหตุ : ตาบล วังใหม่ อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
วันที่เกิดเหตุ :
สถานการณ์ปัจจุบัน : แก้ไขแล้ว